Thành viên

 • Đội vận tải Thủy - Bộ
 • Đội khai thác cát sông
 • Xí nghiệp sản xuất Bê Tông và Gạch Không Nung
 • Xí nghiệp Cơ Khí Giao Thông - Xây Dựng
 • Xí nghiệp Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng
 • Xí nghiệp Xây Dựng
 • Xí nghiệp Bao Bì An Giang
 • Xí nghiệp khai thác chê biến Đá Bà Đội ACC
 • Nhà máy gạch ngói Tunnel An Giang (Tunnel AG)
 • Nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên (Tunnel LX2)
 • Nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên (Tunnel LX)
 • Nhà máy gạch Ceramic An Giang (ACERA)
 • Nhà máy xi măng An Giang (ACIFA)